Thư viện Trường Đại học Trà Vinh được thành lập vào cuối năm 2003 với tên gọi Thư viện Trường cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Thư viện lúc bấy giờ trực thuộc Phòng Đào tạo với vốn tài liệu chủ yếu được tiếp nhận từ Trung tâm giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp Dạy nghề Trà Vinh nên số lượng còn hạn chế.

            Tháng 6 năm 2006, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tỉnh, Trường Đại học Trà Vinh được thành lập, ngày 29/12/2006 thành lập Thư viện trường Đại học từ việc tách ra khỏi phòng Đào Tạo trực thuộc Ban Giám hiệu. Thư Viện hiện trên 19.000 đầu sách với hơn 60.000 quyển sách đủ các loại chuyên ngành trên 100 loại báo, tạp chí hiện hành trong năm.

Chức năng nhiệm vụ

            Tham mưu giúp Hiệu trưởng Tổ chức việc khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài liệu sách chung của Nhà Trường; Kết nối với hệ thống Thư viện trong ngoài tỉnh, Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng, nhằm cung cấp nguồn thông tin cập nhật hiện đại phục vụ nhu cầu hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh của Trường. Từng bước hiện đại hoá Thư viện Đại học Trà Vinh phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, ngang tầm với Thư viện của các Trường Đại học, Cao đẳng trong ngoài tỉnh.

Phương hướng phát triển

Tổ chức, khai thác, bảo quản, lưu trữ cung cấp thông tin liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, hội, nhân văn, ngoại ngữ ...phục vụ cho công tác đào tạo nghiên cứu khoa học của Trường Nâng cao chất lượng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Nâng cấp xây dựng Thư viện theo hình một Trung tâm Thông tin điện tử hiện đại.