Dữ liệu biên mục
Ảnh hưởng của nước chiết hạt cau lên khả năng phòng trị giun đũa (Ascaridia galli) và khả năng tăng trọng của gà nòi thả vườn giai đoạn 4 đến 13 tuần tuổi :
Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường /
Thạch Quách Quyền

Thạch, Quách Quyền
        Ảnh hưởng của nước chiết hạt cau lên khả năng phòng trị giun đũa (Ascaridia galli) và khả năng tăng trọng của gà nòi thả vườn giai đoạn 4 đến 13 tuần tuổi : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường /  Thạch Quách Quyền. - Trà Vinh : Trường Đại học Trà Vinh, 2014
        38 tr. : Minh họa ; 30 cm. + 01 CD-ROM, Báo cáo tóm tắt.

Đề tài nghiên cứu khoa học
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Hội đồng Khoa học
        
1. Gà -- Chăn nuôi.
I. Nhan đề

Số phân loại : 636.5 Qu603

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1143562
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)