Dữ liệu biên mục
Ảnh hưởng của bổ sung tỏi khô và tỏi tươi lên khả năng tăng trưởng của gà thả vườn giai đoạn 4 tuần tuổi đến 13 tuần tuổi :
Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường /
Nguyễn Thị Thương

Nguyễn, Thị Thương
        Ảnh hưởng của bổ sung tỏi khô và tỏi tươi lên khả năng tăng trưởng của gà thả vườn giai đoạn 4 tuần tuổi đến 13 tuần tuổi : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường /  Nguyễn Thị Thương. - Trà Vinh : Trường Đại học Trà Vinh, 2014
        52 tr. : Minh họa ; 30 cm. + 01 CD-ROM, Báo cáo tóm tắt.

Đề tài nghiên cứu khoa học
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Hội đồng Khoa học
        
1. Gà -- Việt Nam.2. Gia cầm -- Việt Nam.
I. Nhan đề

Số phân loại : 636.5 Th561

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ [ Rỗi ]  Sơ đồ
1143545
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)