Dữ liệu biên mục
Thời đại Hồ Chí Minh - Những mốc son rực rỡ /

Nhiều tác giả ; Vũ Kim Yến (sưu tầm và biên soạn)

        Thời đại Hồ Chí Minh - Những mốc son rực rỡ / Nhiều tác giả ; Vũ Kim Yến (sưu tầm và biên soạn). - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2015
        203 tr. : tranh ảnh ; 21 cm. - (Hồ Chí Minh Người là niềm tin tất thắng)

        Thư mục tham khảo: tr. 200

        Tóm tắt: Tổng hợp lại những sự kiện lịch sử có tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh

        ISBN
        
1. Việt Nam -- Lịch sử -- 1945-1975.
I. Vũ, Kim Yến, sưu tầm và biên soạn.

Số phân loại : 959.704 Th461

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1146003
DHTV: Kho sách 3     Sơ đồ
1146004-5
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)