Dữ liệu biên mục
Cách tân để thắng :
mô hình từ A- đến -F /
Fernando Trías de Bes & Philip Kotler ; Nguyễn Dương Hiếu ... [và những người khác] dịch

Trias de Bes, Fernando, 1967-
        Cách tân để thắng :mô hình từ A- đến -F / Fernando Trías de Bes & Philip Kotler ; Nguyễn Dương Hiếu ... [và những người khác] dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015
        529 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21 cm.
        Nguyên bản : Winning at innovation

        Tóm tắt: Mục đích chính của quyển sách là thiết lập các yếu tố chủ yếu để quản trị cách tân (innovation management) hiệu quả và sáng tạo thông qua mô hình A-đến-F, cho phép người đọc sắp xếp một cách logic hầu hết các ý tưởng cốt lõi về cải cách được xuất bản trong những năm gần đây vào một cấu trúc mang tính khái niệm. Quyển sách cung cấp hướng dẫn nhanh gọn và thấu đáo về cách tân; một quyển sổ tay bao gồm những lý thuyết quan trọng nhất, các kỹ thuật cùng những phát hiện gần đây về lĩnh vực này

        ISBN
        
1. Cải tiến kỹ thuật -- Quản lý.2. Hiệu quả tổ chức.3. Thay đổi tổ chức.
I. Kotler, Philip. II. Nguyễn, Dương Hiếu. III. Nhan đề

Winning at innovation

Số phân loại : 658.4 B5541

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1146242
DHTV: Kho sách 3     Sơ đồ
1146240-1
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)