Dữ liệu biên mục
Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh :
Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường /
Phạm Phi Hùng, Bùi Hoàng Nam

Phạm, Phi Hùng
        Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường /  Phạm Phi Hùng, Bùi Hoàng Nam. - Trà Vinh : Trường Đại học Trà Vinh, 2015
        74 tr. : Minh họa ; 30 cm. + 01 CD-ROM, Báo cáo tóm tắt.

Đề tài nghiên cứu khoa học
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Hội đồng Khoa học
        
1. Tín dụng.
I. Bùi, Hoàng Nam. II. Nhan đề

Số phân loại : 332.7 H513

Dữ liệu xếp giá   
DHTV: Kho đọc tại chỗ     Sơ đồ
1143556
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)